• Adresa ISMB privind completarea si validarea dosarelor de definitivat sesiunea 2024 - Click aici
 • Adeverinta calificativ partial - Click aici
 • Adeverinta vechime - Click aici
 • Adeverinta note inspectii si portofoliu - Click aici

Program - luni - joi - 09.00-15.00 vineri - 09.00-13.00

 • Adresa ISMB privind completarea dosarelor de gradul II si gradul I - Click aici
 • Model adeverinta calificative si vechime pentru dosarul de gradul I - Click aici
 • Model adeverinta calificativ/nota inspectii pentru dosarul de gradul I - Click aici
 • Model adeverinta calificative si vechime pentru dosarul de gradul II - Click aici
 • Model adeverinta calificativ/nota inspectii pentru dosarul de gradul II - Click aici

Program - luni - joi - 09.00-15.00 vineri - 09.00-13.00

Planificarea inspectiilor curente si speciale pentru obtinerea gradelor II si I - an scolar 2023-2024 - Click aici

Planificarea inspectiilor la definitivat 2023 - 2024 - Click aici

 1. Adresa ISMB nr. 25903/04.10.2023 referitoare la inscrierea pentru examenul national de definitivare in invatamant - sesiunea 2024 - Click aici
 2. Fisa inscriere definitivat sesiunea 2024 - Click aici
 3. Adeverinta vechime la data inscrierii - Click aici
 4. Adeverinta calificativ - Click aici

Pentru disciplinele Educatoare, Educator-puericultor, Invatatori, Educatie fizica si sport / Educatie fizica si sport - specialitati dosarele se vor depune la IS3 in perioada 16.10.2023-20.10.2023.

 Programul de primire dosare: Luni - Joi de la ora 09.00-14.00 si Vineri de la 09.00-12.00 - Va rugam respectati programul afisat!

Proceduri ISMB grade didactice 2023-2024:

Tipizate depunere dosare gradul I:

Tipizate depunere dosare gradul II:

 • Cerere inspectie IC 1 pentru gradul II - Click aici  
 • Cerere inscriere gradul II - Click aici  
 • Fisa inscriere gradul II si adeverinta la fisa de inscriere - Click aici  
 • Adeverinta calificativ si vechime - gradul II - Click aici  
 • Adeverinta calificativ IC1 - gradul I - Click aici  
 • Tipizate echivalare gradul 1 cu doctorat:

 • Cerere inspectie IC 1 pentru echivalare gradul I cu doctorat - Click aici  
 • Cerere pentru echivalare gradul I cu doctorat - Click aici  

Arhiva word pentru documentele de mai sus - Click aici

DEPUNEREA CERERII DE EFECTUARE A INSPECTIEI PREMERGĂTOARE ÎNSCRIERII (IC1) LA GRADUL DIDACTIC I

Ø  Au obținut gradul didatic  II până la data de 31.08.2023

Ø  Candidații care au obținut media 10 la examenul de acordare a gradului didactic II – sesiunea  2023, au dreptul de a susține inspecția curentă 1 în perioada de înscriere la gradul didactic I. PERSOANELE AFLATE ÎN ACEASTĂ SITUAȚIE VOR DEPUNE CERERILE DE IC1 ÎN PERIOADA 2-13 OCTOMBRIE 2023 LA INSPECTORATUL ȘCOLAR PENTRU DEZVOLTAREA RESURSEI UMANE, PE ADRESA DE E-MAIL:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. în vederea planificării și a efectuării inspecției, urmând să depună dosarul de înscriere la gradul didacti I

Ø  Vechimea efectivă de predare la catedră- calculată de la data acordării definivării în învățământ, până la finalizarea examenului de acordare a gradului didactic II ( minim 4 ani sau 3 ani – în cazul promovării examenului de grad didactic II cu nota 10 în sesiunea 2023).

PERIOADA CONCEDIULUI DE MATERNITATE se consideră vechime efectivă la catedră.

Ø  Calificativele FOARTE BINE la evaluările anuale și la inspecțiile școlare ( dacă acestea au avut loc) în ultimii 2 ani școlari

 

INSCRIEREA LA GRADUL DIDACTIC I

Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente:

1.       Cererea de înscriere, adresată conducerii inspectoratului școlar, în care candidații vor nominaliza instituția de învățământ- centrul de perfecționare la care doresc să susțină examenul (model mai sus postat);

2.       Fișa de înscriere, completată și avizată de către conducerea unității de învățământ ( model mai sus postat);

3.       Copii după următoarele documente, certificate „conform cu originalul de către conducerea unității de învățământ” (inclusiv stampilă și semnatură director)  unde cadrul didactic are norma de bază: buletin/carte de identitate, certificate de naștere, certificat de căsătorie, dicument privind schimbarea numelui-după caz

4.       Copii ale diplomelor de studii, însoțite de foaia matricolă/suplimentul de diplomă certificate „conform cu originalul” de către conducerea unității de învățământ” (inclusiv stampilă și semnatură director)  

5.       Copia certificatului /adeverința de acordare a gradului didactic II  certificată „conform cu originalul” de către conducerea școlii  (inclusiv stampilă și semnatură director) .În cazul schimbării specialității, față de examenul de grad didactic II, se vor depune in copie, certificate pentru conformitate cu originalul de către conducerea unității de învățământ, diploma de licență și suplimentul de diplomă pentru noua specializare

6.       Dovada privind calificativele acordate la evaluările anuale din ultimii 2 ani școlari de activitate la catedră, cel puțin FOARTE BINE ( model mai sus postat )

7.       Dovada privind calificativul acordat la inspecția școlară premergătoare depunderii dosarului (IC1), cel putin FOARTE BINE model mai sus postat )

8.       Recomandarea scrisă asupra activității candidatului, din partea CONSILIULUI PROFESORAL al unității de învățământ unde este încadrat

9.       Copia raportului scris și a fișelor de evaluare de la inspecția curentă (IC1) efectuată în anul școlar 2022-2023 sau în anul școlar 2023-2024, în cazul cadrelor didactice care au obținut nota 10 la gradul didactic II- sesiunea 2023, certificate pentru conformitate cu originalul de către conducerea unității de învățământ (inclusiv stampilă și semnatură director)  

10.   Copia de pe autorizația de funcționareprovizorie/acreditarea școlii, pentru cadrele didactice care funcționează în unitățile de învățământ particular, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea unității de învățământ (inclusiv stampilă și semnatură director)  

ANEXA NR.2 din procedura de inscriere gradul II trebuie transcrisă pe coperta dosarului ( nu lipită) 
 

DEPUNEREA CERERII DE EFECTUARE A INSPECTIEI PREMERGĂTOARE ÎNSCRIERII (IC1) LA GRADUL DIDACTIC II

                Cadrele care doresc să depună cererea pentru efectuarea inspecției premergătoare depunerii dosarului de înscriere (IC1), trebuie să îndeplinească următoarele condiții :

Ø  Au obținut definitivarea în învățământ până la data de 31.08.2022 sau în sesiunea 2023 cu nota 10 la examenul de definitivat

Ø  Cadrele didactice care au obținut definitivatul în anul 2023, cu o altă notă decât nota 10, nu pot depune în acest an școlar cererea de inspectie curentă I

Ø  Vechimea efectivă de predare la catedră- calculată de la data acordării definivării în învățământ, până la finalizarea examenului de acordare a gradului didactic II ( minim 4 ani sau 3 ani – în cazul promovării examenului de definitivat cu nota 10 în sesiunea 2023).

PERIOADA CONCEDIULUI DE MATERNITATE se consideră vechime efectivă la catedră.

 

INSCRIEREA LA GRADUL DIDACTIC II

Dosarul de înscriere cuprinde următoarele documente:

1.       Cererea de înscriere, adresată conducerii inspectoratului școlar, în care candidații vor nominaliza instituția de învățământ- centrul de perfecționare la care doresc să susțină examenul (model mai sus postat);

2.       Fișa de înscriere, completată și avizată de către conducerea unității de învățământ ( model mai sus postat);

3.       Copii după următoarele documente, certificate „conform cu originalul de către conducerea unității de învățământ” (inclusiv stampilă și semnatură director)  unde cadrul didactic are norma de bază: buletin/carte de identitate, certificate de naștere, certificat de căsătorie, dicument privind schimbarea numelui-după caz

4.       Copii ale diplomelor de studii, însoțite de foaia matricolă/suplimentul de diplomă certificate „conform cu originalul” de către conducerea unității de învățământ” (inclusiv stampilă și semnatură director)  

5.       Copia certificatului de acordare a definitivării în învățământ certificată „conform cu originalul” de către conducerea școlii  (inclusiv stampilă și semnatură director) .În cazul schimbării specialității, față de examenul de definitivare în învățământ, se vor depune in copie, certificate pentru conformitate cu originalul de către conducerea unității de învățământ, diploma de licență și suplimentul de diplomă pentru noua specializare

6.       Dovada privind calificativele acordate la evaluările anuale din ultimii 2 ani școlari de activitate la catedră, cel puțin BINE ( model mai sus postat )

7.       Dovada privind calificativul acordat la inspecția școlară premergătoare depunderii dosarului (IC1), cel putin BINE model mai sus postat )

8.       Recomandarea scrisă asupra activității candidatului, din partea CONSILIULUI PROFESORAL al unității de învățământ unde este încadrat

9.       Copia raportului scris și a fișelor de evaluare de la inspecția curentă (IC1) efectuată în anul școlar 2022-2023, certificate pentru conformitate cu originalul de către conducerea unității de învățământ (inclusiv stampilă și semnatură director)  

10.   Copia de pe autorizația de funcționareprovizorie/acreditarea școlii, pentru cadrele didactice care funcționează în unitățile de învățământ particular, certificată pentru conformitate cu originalul de către conducerea unității de învățământ (inclusiv stampilă și semnatură director)  

ANEXA NR.2 din procedura de inscriere gradul II trebuie transcrisă pe coperta dosarului ( nu lipită) 

 

Pogram depunere dosare la Is3

 • Luni- joi in intervalul 9-14
 • Vineri in intervalul 9-12

Ordin nr.4478/ 15.06.2023 pentru completarea Metodologiei privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar, aprobata prin Ordinul ministrul educatiei, cercetarii, tineretului si sportului nr. 5561/2011 - Click aici

 • Adresa ISMB nr. 13977/2023 referitoare la completarea dosarelor de definitivat - Click aici
 • Model adeverinta vechime - Click aici
 • Model adeverinta note inspectii + portofoliu - Click aici
 • Model adeverinta calificativ partial - Click aici
 • Program de primire completari dosar - Luni - Joi - 09.00-14.00 / Vineri - 09.00-12.00

Completarea dosarelor de grad didactic I si II – sesiunea 2023

 

In perioada 22 mai 2023 - 7 iunie 2023, cadrele didactice inscrise la gradul didactic I si II -finalizare in sesiunea 2023, vor completa dosarul de inscriere la inspectoratul de sector unde le este arondata specializarea, cu urmatoarele documente:

 1. Rapoartele scrise ale inspectiei curente 2 si speciale, in copie, certificate ,,conform cu originalul" de catre conducerea unitatii de invatamant in care s-au efectuat inspectiile, impreuna cu fisele de evaluare ale activitatilor didactice din cadrul inspectiilor;
 2. Adeverinta privind calificativul acordat la inspectia curenta 2 si nota obtinuta la inspectia speciala - model tipizat;
 3. Adeverinta privind calificativele acordate la evaluarile anuale din ultimii doi ani scolari • pentru gradul didactic I - cel putin ,,bine", pentru gradul didactic I - ,,foarte bine", vechimea la catedra pe care o inregistreaza candidatul de la data obtinerii definitivarii in invatamant ( pentru gradul II), respectiv de la data obtinerii gradului didactic II (pentru gradul I), precum si faptul ca nu a fost/ a fost sanctionat conform art. 280 (2) din legea educatiei nationale nr. 1/2011 - model tipizat. Perioada concediului de maternitate este considerata vechime la catedra.
 4.  Cadrele didactice care au obtinut amanarea gradului didactic 2 pentru sesiunea 2023, vor atasa la dosar, in original, raspunsul aprobarii.

ORAR :

LUNI-JOI  - ORELE 09.00-14.00

VINERI - ORELE 09.00 - 12.00

 

 

Model adeverinta calificative, note inspectii gradul II - Click aici

Model adeverinta calificative - vechime gradul II - Click aici

Model adeverinta calificative, note inspectii gradul I - Click aici

Model adeverinta calificative - vechime gradul I - Click aici

Planificarea inspectiilor curente si speciale pentru obtinerea gradelor didactice I si II -  an scolar 2022-2023 - Click aici