Referitor la actele de studii din dosarul de pretransfer :
Art. 97 alin. (1) din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul 2014-2015, aprobată prin OMEN nr. 5451/2013, cu modificarile și completările ulterioare:

                ”La etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar pot fi înscrişi, în baza adeverinţei de absolvire, anexate în copie legalizată, absolvenţii care au susţinut examenul de absolvire/licenţă în perioada februarie 2013 - iulie 2014. Absolvenţii care au susţinut examenul de absolvire/licenţă până în ianuarie 2013 (inclusiv) pot fi înscrişi la etapele de mobilitate a personalului didactic din învăţământul preuniversitar numai dacă anexează în copie legalizată la cererea de înscriere diploma de absolvire/licenţă şi foaia matricolă/suplimentul de diplomă.”