Site-ul oficial Titularizare 2021 - click aici (aici gasiti programele in vigoare pentru concurs)

Model cerere inscriere concurs titularizare 2021 - Click aici

Model Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice, că nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală pentru infracţiuni contra persoanei săvârşite cu intenţie în împrejurări legate de exercitarea profesie - Click aici

Model Declaraţie veridicitate continut dosar candidat concurs titularizare 2021 - Click aici

Model Declaraţie participare repartitie in alt judet - Click aici (se va completa doar de cei care doresc si aceasta optiune)

 

Dosarele se vor putea depune si online, folosind un formular de incarcare (fisierele vor fi scanate in format PDF) ce va fi disponibil in data de 11.05.2021, respectandu-se ordinea de mai jos: 

Ce este evidentiat cu rosu sunt documente obligatorii de pus la dosar!...restul sunt documente pe care nu toata lumea le poseda, le pun doar cei care le au.

1. Cererea de inscriere - se va scana separat si se va incarca separat in format PDF

1 a- Declaratia pe propria raspundere + declaratia de veridicitate a dosarului - scanate intr-un singur fisier PDF

1 b - Declaratia privind repartitia in alt judet (doar daca este cazul) - scanata in format PDF

2. Copie de pe fila din buletinul de identitate sau cartea de identitate cu numele, prenumele şi domiciliul;
3) Copii de pe certificatele de naștere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele) sau de pe alte acte doveditoare privind schimbarea numelui (dacă este cazul);

4) Copii de pe actele de studii, foile matricole şi certificatele de calificare (ultimele pentru absolvenţii liceului pedagogic/învăţământului postliceal), certificatele/adeverinţele de absolvire a modulului psihopedagogic (dacă absolvirea acestuia nu reiese din foaia matricolă);

!!! Atentie!!! se vor scana doar documentele de studiu care va ofera posibilitatea de a sustine examenul la disciplina respectiva. Ex. Educatoare care a terminat liceul pedagogic sau Pedagogia inv.primar si prescolar si a terminat si ASE spre ex...nu va scana decat Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar.
1') Absolvenţii promoţiei 2021 vor prezenta copia adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că sunt in an terminal şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul psihopedagogic;(doar pentru absolventii de educatie fizica si sport se cere modulul psihopedagogic)
5) Copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice; (daca este cazul)
6) Copie de pe actul de titularizare/repartizare pe perioada viabilității postului în învăţământul preuniversitar (dacă este cazul);
7) Copie a acordului MEC, deciziei inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);
8) Adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul);
9) Copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor sau copie de pe carnetul de muncă dacă a mai fost angajat(ă) anterior anului 2012 și ulterior nu a mai avut calitatea de angajat(ă) (dacă este cazul);
10) Copii ale avizelor şi a atestatelor necesare ocupării postului didactic/catedrei, inclusiv avizul unității de învăţământ particular (dacă este cazul);
11) Avizul/adeverinţa medical(ă) din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ; - poate fi eliberat de medicul de familie, Medicina muncii, orice unitate sanitara autorizata...trebuie sa se specifice insa clar APT PENTRU A PREDA IN INVATAMANT!
12) Adeverință eliberată de unitatea de învăţământ la care sunt angajat(ă) privind sancţiunile disciplinare din ultimii 2 ani şcolari încheiaţi şi de pe parcursul anului școlar în curs; (daca este cazul)
13) Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice, că nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală pentru infracţiuni contra persoanei săvârşite cu intenţie în împrejurări legate de exercitarea profesiei; - va fi disponibila spre descarcare de pe site
14) Numai pentru titulari/angajați pe perioada viabilității postului adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care să rezulte situaţia postului (structura pe ore şi discipline a catedrei, viabilitatea postului/catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu) şi copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01.09.2011 – 31.08.2021 (dacă este cazul).

Graficul de primire dosare fizic va fi afisat dupa data de 5.05.2021, perioada de inscriere fiind 11-17 mai.2021!