Conform art.80 alin.2 litera f....candidații care depun/transmit cereri de înscriere, însoțite de fișe de înscriere și cărora li se înregistrează datele de înscriereîn sistemul informatic într-un județ sau în municipiul București, se prezintă la proba scrisă în județul/municipiul Bucureştiîn care li s-au înregistrat datele în sistemul informatic;

Conform art. 80 alin 3 - Un candidat poate solicita repartizarea şi într-un alt județ sau în municipiul București în care nu susține proba scrisă.Această opțiune se exprimă, în scris, la data depunerii/transmiterii cererii de înscriere la concurs, candidatul precizând judeţul sau municipiul Bucureşti în care se prezintă la repartizare.

Conform art.80 alin 4 - Un candidat poate opta pentru repartizare, conform alin. (3), într-un singur județ sau numai în municipiul București, în afara celui în care s-a înscris pentru a susţine proba scrisă. 

Aceste articole le gasiti in metodologia miscarii de personal aprobata prin OMEC 5591/11.11.2020

Atentie!!! un candidat nu se poate inscrie pentru proba scrisa decat intr-un singur judet!!! In cazul in care isi depune in 2 judete, primul judet care l-a introdus in aplicatie este judetul in care va sustine proba scrisa!!!

Graficul sedintei publice de pretransfer - 26.04.2021

 • Educatie fizica si sport - 09.00-10.00
 • Educatoare - 10.00 - 12.00
 • Invatatori - 12.00-14.00

​Sedinta va avea loc in amfiteatrul Liceului Mihai Bravu din soseaua Mihai Bravu nr. 428. Amfiteatrul se afla la etajul 1 al cladurii principale a Liceului Mihai Bravu. Accesul se face pe poarta principala a liceului!

Cladirea liceului Mihai Bravu este cea din fata Inspectoratului scolar sector 3.

Va rugam sa respectati programul stabilit! Va multumim pentru intelegere!

Site-ul oficial Titularizare 2021 - click aici (aici gasiti programele in vigoare pentru concurs)

Model cerere inscriere concurs titularizare 2021 - Click aici

Model Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice, că nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală pentru infracţiuni contra persoanei săvârşite cu intenţie în împrejurări legate de exercitarea profesie - Click aici

Model Declaraţie veridicitate continut dosar candidat concurs titularizare 2021 - Click aici

Model Declaraţie participare repartitie in alt judet - Click aici (se va completa doar de cei care doresc si aceasta optiune)

 

Dosarele se vor putea depune si online, folosind un formular de incarcare (fisierele vor fi scanate in format PDF) ce va fi disponibil in data de 11.05.2021, respectandu-se ordinea de mai jos: 

Ce este evidentiat cu rosu sunt documente obligatorii de pus la dosar!...restul sunt documente pe care nu toata lumea le poseda, le pun doar cei care le au.

1. Cererea de inscriere - se va scana separat si se va incarca separat in format PDF

1 a- Declaratia pe propria raspundere + declaratia de veridicitate a dosarului - scanate intr-un singur fisier PDF

1 b - Declaratia privind repartitia in alt judet (doar daca este cazul) - scanata in format PDF

2. Copie de pe fila din buletinul de identitate sau cartea de identitate cu numele, prenumele şi domiciliul;
3) Copii de pe certificatele de naștere şi căsătorie (pentru solicitanţii care şi-au schimbat numele) sau de pe alte acte doveditoare privind schimbarea numelui (dacă este cazul);

4) Copii de pe actele de studii, foile matricole şi certificatele de calificare (ultimele pentru absolvenţii liceului pedagogic/învăţământului postliceal), certificatele/adeverinţele de absolvire a modulului psihopedagogic (dacă absolvirea acestuia nu reiese din foaia matricolă);

!!! Atentie!!! se vor scana doar documentele de studiu care va ofera posibilitatea de a sustine examenul la disciplina respectiva. Ex. Educatoare care a terminat liceul pedagogic sau Pedagogia inv.primar si prescolar si a terminat si ASE spre ex...nu va scana decat Pedagogia Invatamantului Primar si Prescolar.
1') Absolvenţii promoţiei 2021 vor prezenta copia adeverinţei de la instituţia de învăţământ superior/postliceal/mediu din care să rezulte că sunt in an terminal şi faptul că pe parcursul efectuării studiilor s-a frecventat şi promovat modulul psihopedagogic;(doar pentru absolventii de educatie fizica si sport se cere modulul psihopedagogic)
5) Copii de pe certificatele de obţinere a gradelor didactice; (daca este cazul)
6) Copie de pe actul de titularizare/repartizare pe perioada viabilității postului în învăţământul preuniversitar (dacă este cazul);
7) Copie a acordului MEC, deciziei inspectoratului şcolar sau a întreprinderii de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);
8) Adeverinţa din care să rezulte vechimea efectivă în învăţământ (dacă este cazul);
9) Copia filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor sau copie de pe carnetul de muncă dacă a mai fost angajat(ă) anterior anului 2012 și ulterior nu a mai avut calitatea de angajat(ă) (dacă este cazul);
10) Copii ale avizelor şi a atestatelor necesare ocupării postului didactic/catedrei, inclusiv avizul unității de învăţământ particular (dacă este cazul);
11) Avizul/adeverinţa medical(ă) din care să rezulte ca sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ; - poate fi eliberat de medicul de familie, Medicina muncii, orice unitate sanitara autorizata...trebuie sa se specifice insa clar APT PENTRU A PREDA IN INVATAMANT!
12) Adeverință eliberată de unitatea de învăţământ la care sunt angajat(ă) privind sancţiunile disciplinare din ultimii 2 ani şcolari încheiaţi şi de pe parcursul anului școlar în curs; (daca este cazul)
13) Declaraţie pe proprie răspundere că nu desfăşor activităţi incompatibile cu demnitatea funcţiei didactice, că nu am fost îndepărtat din învăţământ pentru motive disciplinare sau printr-o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare penală pentru infracţiuni contra persoanei săvârşite cu intenţie în împrejurări legate de exercitarea profesiei; - va fi disponibila spre descarcare de pe site
14) Numai pentru titulari/angajați pe perioada viabilității postului adeverinţă eliberată de unitatea de învăţământ din care să rezulte situaţia postului (structura pe ore şi discipline a catedrei, viabilitatea postului/catedrei, nivelul de învăţământ şi regimul de mediu) şi copii ale deciziilor de detaşare din perioada 01.09.2011 – 31.08.2021 (dacă este cazul).

Graficul de primire dosare fizic va fi afisat dupa data de 5.05.2021, perioada de inscriere fiind 11-17 mai.2021!

In perioada 22.28.04.2021 la Is3 se depun dosarele cadrelor didactice care au solicitat prelungirea CIM in baza art. 63 din Metodologia cadru aprobata prin OMEC 5591/2020.

Art. 63 inseamna cadre didactice cu note/medii peste 7.00 la CNU 2019/2020 si care au deja grad didactic sau sunt inscrise la definitivat sesiunea 2021.

Pentru invatatori, si doar pentru invatatori sunt valabili si anii 2017/2018 daca au adresa din partea unitatii de invatamant ca au continuitate la aceeasi clasa.

La Is3 se depun dosare pentru disciplinele Educatoare, Invatatori si Educatie fizica si sport/ Educatie fizica si sport specialitati.

Programul de depunere al dosarelor:

- Joi 22.04.2021 - ora 09.00 - 15.00

- Vineri 23.04.2021 - ora 09.00-13.00

- Luni - Miercuri (26.04-28.04.2021) - ora 09.00-15.00

Luni - 26.04.2021 nu se primesc dosare fizic pentru art.63 deoarece este sedinta de pretransfer! Va multumim de intelegere! Puteti depune online dosarul!

Click aici pentru modelul de cerere

Modulul de incarcare online - click aici (daca se alege aceasta modalitate pe care o punem la dispozitie mai ales pentru cei care au probleme in a-l depune fizic, dosarul este obligatoriu sa fie complet, sa fie respectata ordinea din cerere!)

Ordinea in care trebuie scanate documentele (se vor scana intr-un singur fisier pdf) este urmatoarea:

1. Cererea adresata domnului inspector scolar general

2. Copie a deciziei de repartizare/adresei de comunicare a deciziei de repartizare în baza căreia funcționez în anul școlar 2020-2021;

3. Copie a certificatului de obţinere a gradului didactic în sesiunea 2020 (dacă este cazul); pentru cei inscrisi la def sesiunesa 2021 trebuie scanata adeverinta primita de la ISMB sau macar o adeverinta din partea unitatii care sa certifice acest lucru.

4. Copii ale actelor doveditoare în situaţia schimbării numelui (dacă este cazul);

5. Adeverinţă/adeverințe cu precizarea calificativului/calificativelor obţinute de cadrul didactic care solicită prelungirea contractului individual de muncă

6. Copie/copii ale adresei de comunicare a acordului de principiu pentru prelungirea duratei contractului individual de muncă pe perioadă determinată în aceeaşi unitate de învăţământ/aceleaşi unităţi de învăţământ emisă de unitatea de învățământ;

7. Copie de pe buletinul/carte de identitate

8. Adeverinţa de vechime în învăţământ

 9. Copie a acordului M.E.C., I.S.J. de întrerupere a activităţii (dacă este cazul);

10. Copie a filei corespunzătoare din registrul general de evidenţă a salariaţilor; (revisal)

11. Copii ale avizelor şi atestatelor necesare ocupării postului didactic/catedrei, dacă este cazul; (aviz step by step, waldorf, invatamant special etc)

12. Avizul/adeverinţa medical(ă) din care să rezulte că sunt apt(ă) pentru a preda în învăţământ

13. Adeverință/adeverinţe eliberată/eliberate de unitatea/unită,tile de învăţământ la care sunt angajat(ă) privind sancţiunile disciplinare din ultimii 2 ani şcolari încheiaţi şi de pe parcursul anului școlar în curs

 • Ierarhia cadrelor didactice care solicita pretransfer pe disciplina Invatatori - Click aici
 • Ierarhia cadrelor didactice care solicita pretransfer pe disciplina Educatoare - Click aici
 • Ierarhia cadrelor didactice care solicita pretransfer pe disciplina Educatie fizica si sport - Click aici

Lista posturilor pentru etapa de pretransfer (discipline arondate sectorului 3) - Click aici

In aceasta lista se afla posturile care pot fi ocupate in etapa de pretransfer...sunt scoase din lista afisata pe titularizare.edu.ro posturile rezervate,  posturile care provin din reducerea normei de la 18 la 16 sau care contin ore din reducerea normei (aici ne referim la posturile de educatie fizica si sport)

Sunt evidentiate cu rosu posturile care necesita diferite avize (aviz culte, alternativa educationala, proba de limba, atestat educatie speciala, aviz unitate particulara etc)

Programul de depunere al dosarelor de pretransfer pentru disciplinele arondate sectorului 3 este urmatorul:

 • Vineri - 9.04.2021 - ora 9.00-14.00
 • Luni - 12.04.20201 - ora 09.00-16.00
 • Marti - 13.04.2021 - ora 09.00-16.00
 • Miercuri - 14.04.2021 - ora 09.00-16.00

Va rugam sa aveti in vedere urmatoarele aspecte privind organizarea cat mai riguroasa si corecta a dosarului in sensul ca trebuie respectata ordinea documentelor din cerere iar pentru punctul 8 - reprezentand detalierea punctului IV.1.2.3.4.5 din Anexa 2 - Fisa de evaluare a cadrului didactic aprobata de fiecare ISJ in parte (pentru municipiul Bucuresti o gasiti la sectiunea Tipizate....mai jos in pagina principala a acestui site)

La dosarul dvs veti completa si aceasta anexa - Click aici

Va rugam daca este posibil sa depuneti dosarul fizic in intervalul mai sus mentionat. In situatii exceptionale dosarul poate fi depus si online accesand acest link - Click aici pentru depunere dosar online (este nevoie sa aveti o adresa de gmail pentru a incarca in formular dosarul! Online trebuie scanata separat cererea iar dosarul trebuie sa fie scanat intr-un singur fisier PDF, respectand ordinea documentelor din cerere). Nu depuneti dosare online de azi deoarece nu vor fi luate in considerare!

 

Sedinta pentru restrangere de activitate se va desfasura la sediul Is3 in data de 25.03.2021 - ora 11.00

 • Informatii pentru solicitanti - adeverinte de luare in evidenta a cererilor (detasare si pretransfer) Click aici/
 • Model de solicitare adeverinta detasare Click aici

Pretransferul personalului didactic.

!!! La etapa de pretransfer 2021, din cauza situatiei pandemice actuale, nu se va tine cont de conditiile specifice stabilite de unitatea de invatamant, de asemenea nu se va mai cere acordul unitatii primitoare...optiunea cadrului didactic va fi stabilita in sedinta publica, in ordinea prevazuta de metodologie ...

1. Titular in aceeasi disciplina - Bucuresti - Bucuresti...ex. titular pe invatator Bucuresti - solicita invatator Bucuresti

2. Titular in aceeasi disciplina - Judet - Bucuresti - titular pe invatator in alt judet - solicita invatator Bucuresti

4. Titular in alta disciplina - Bucuresti - Bucuresti - titular invatator Bucuresti - solicita educatoare Bucuresti

5. Titular in alta disciplina - Judet - Bucuresti - titular invatator in alt judet - solicita educatoare Bucuresti

 • reactualizarea listei posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate complete şi incomplete - 8 aprilie 2021
 • afișarea la sediile unităţilor de învăţământ a condiţiilor specifice şi a grilelor de evaluare aferente acestora (dacă este cazul) pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante prin pretransfer consimţit între unităţile de învăţământ; - 8 aprilie 2021 - in cazul in care starea de alerta va fi prelungita nu se va tine cont de acest punct
 • depunerea, la inspectoratele şcolare, a cererilor, însoțite de documentele menţionate în acestea - 9-14 aprilie 2021
 • afișarea, la avizierul şi pe pagina web a inspectoratului şcolar a listei cu punctajele cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ, cu precizarea localităţii de domiciliu şi a unităţilor de învăţământ la care sunt titulare cadrele didactice care au depus cereri; - 15 aprilie 2021
 • înregistrarea contestațiilor cadrelor didactice înscrise la etapa de pretransfer consimțit între unitățile de învățământ la punctajele acordate; - 15-16 aprilie 2021
 • soluționarea în ședință de repartizare - 26 aprilie 2021

​Notă: Pe durata stării de alertă, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, până la eliminarea restricțiilor privind adunările publice de către autorităţile de resort, se suspendă organizarea şi desfăşurarea activităţilor prevăzute la lit. b), lit. i)(i), lit. j) (i) şi (ii) şi lit. l)  din calendarul miscarii de personal (in sensul ca nu se mai depun dosare la nivelul unitatilor, nu se mai emit acorduri de principiu de la unitati, totul se va desfasura in sedinta publica din 26 aprilie 2021)